دارای گواهینامه

ISO 29001

دارای گواهینامه

CE

آبسردکن آنی

اولین در ایران

درباره ما

آبسردکن دماوند مدل 3 شیر

درباره البرزدماکاران

شرکت البرزدماکارن با بیش از چهل سال تجربه و خدمت در عرصه صنعت سرمایش کارخانه البرزدماکاران در ۶۰ کیلومتری شرق تهران در شهرک صنعتی دماوند در عرصه ای به وسعت ۲۷۰۰ مترمربع شامل ۱۷۰۰ متر مربع سالن های تولید و فضای اداری واقع شده است.

شرکت البرزدماکاران از سال ۱۳۸۰ در محل فوق با هدف امکان دسترسی به نیروی متخصص و مهندسین با تجربه در تهران تاسیس گردیده است. ماشین آلات اصلی خط تولید ما تماماً از کشورهای اروپای غربی تهیه می گردد.

شرکت البرز دماکاران با بیش از چهل سال سابقه درخشان در امر طراحی ، تولید و اجرای انواع سیستم های برودتی اعم ازسرمایش سیالات و سرمایش محیط (انواع آبسردکن های آنی آدمک، آبسردکن های صنعتی، آبسردکن ایستاده و ..) جهت اطلاع شما ازطیف محصولات خود، شما را به بازدید از وب سایت این شرکت دعوت می نماید.

البـرز دمـاکاران امروزه پیشـرو

در تولید دستگاههای آبسـردکن است. در سـال ۱۳۸۶

آقـای محمدگاهـی، مدیـر عامـل شـرکت،

آبسـردکن آنـی را اختـراع و به ثبت رسـاند.

از آن زمـان تـاکنون برنـد در تولید

محصـوالت آبسـردکن شـاخص نـوآوری،

کیفیـت و اطمینـان از مسـائل بهداشـتی بـوده

است.

نوشـیدن آب سـالم و بهداشـتی لازمـه ی

سلامت اسـت. از ایـن رو تقاضا برای اسـتفاده

از آبسـردکن آنی هر روز بیشـتر می شـود.

از پنج سـال پیش که اولین دسـتگاه آب سـردکن

آنـی در ایسـتگاه راه آهـن تهـران نصـب شـد،

رضایـت مصرف کننـدگان موجب شـده اسـت

امروزه بیش از ۵۰۰۰ دسـتگاه آبسـردکن آنی

در کل کشـور مورد اسـتفاده باشـد.

 

انـواع آبسـردکن های آنـی بـرای جلوگیری از

گسـترش آلودگی هـا و میکروب هـا با سیسـتم

عملکـرد و بدنه ی بهداشـتی و همچنین رویکرد

کاهـش مصـرف انرژی طراحـی شـده اند و این

نشـان از اشتیاق ما برای بهبود محصولات است.

بدیـن ترتیب همـواره می توانید البـرز دماکاران

را پیشـرو در صنعت تولید آبسـردکن بدانید.